2024-03-04 12:36:48
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

L.Šileikis

Šileikis Leopoldas 1911-1978

Leopoldas Šileikis

Šileikis Leopoldas gimė 1911 03 17 Zarasų apskrities Imbrado valsčiaus Ustronių kaime (dabar kaimas išnykęs, tačiau puikiai pavaizduotas latviškame 1933 metų M1:75000 žemėlapyje [nuoroda]). Tėvai - Jonas ir Felicija Šileikiai, be Leopoldo turėjo dar 10 vaikų.

LR pasas 1929 LR pasas 1929
Lietuvos Respublikos pasas
Tarpukario Lietuvos respublikos pasas
Tarpukario Lietuvos pasas
Leopoldo Šileikio (1911-1978) Tarpukario Lietuvos Respublikos pasas (1929)

Leopoldas Šileikis 1930 metais baigė Zarasų komercinės mokyklos 6 klases. 1930-1933 mokėsi ir baigė Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikos mokyklą, įgydamas kultūrtechniko laipsnį, o 1934 metais baigė tos pačios Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos Geodezijos skyrių, įgydamas kultūrtechniko geodezininko vardą. Baigdamas mokyklą, sudarė keletą Zarasų krašto žemėlapių, atliko plento Kybartai-Kaunas kartografavi­mo darbus.


 

Kėdainių aukštesnioji kultūrtechnikos mokykla
Kėdainių aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos rūmai, 1932 rugsėjo 27.
Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos atestatas
Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos Kėdainiuose Atestatas, išduotas Leopoldui Šileikiui 1933 06 26, pažymintis apie suteiktą jam Kultūrtechniko laipsnį
Aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos Kėdainiuose atestatas
Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos Kėdainiuose Atestatas, išduotas Leopoldui Šileikiui 1933 06 26 (dalykų įvertinimas)

Baigusių Aukštesniąją Kultūrtechnikos mokyklą Kėdainiuose teisės (išrašas iš mokyklos įstatų):

Baigę mokyklos kursą, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir atlikę praktiką, gauna kultūrtechniko laipsnį ir įgyja tokias teises:

1. Matavimo darbus savaimingai vykdyti ir planus sustatinėti, išskyrus trianguliaciją ir miestų matavimą.

2. žemės ūkio melioracijos projektus sustatyti ir vykdyti.

3. neaukštesnius kaip 2-jų aukštų žemės ūkio trobesių projektus sustayti ir vykdyti.

4. neilgesnius kaip 20-ies metrų tiltų projektus sustatyti ir vykdyti.

Be to, baigę Mokyklos kursą ir išlaikę baigiamuosius egzaminus, turi teisę stoti į Aukštąją Žemės ūkio ir Technikos mokyklas ir Technikos ir Gamtos-matematikos fakultetus be egzaminų.

Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos Kėdainiuose Geodezininko atestatas
Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos Kėdainiuose Atestatas, išduotas Leopoldui Šileikiui 1934 07 31, pažymintis apie suteiktą jam Kultūrtechniko Geodezininko vardą
Kultūrtechnikos mokyklos atestatas
Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos Kėdainiuose Atestatas, išduotas Leopoldui Šileikiui 1937 07 31 (dalykų įvertinimas)

Ištrauka iš Aukštesniosios Kultūrtechnikų Mokyklos įstatų pakeitimo:

Asmenys, baigę mokyklos kursą, išlaikę baigiamuosius egzaminus, atlikę praktiką ir išėję geodezijos skyrių be 9 paragrafe nurodytų teisių (žiūr. aukščiau), gauna Kultūrtechniko geodezininko vardą ir šias teises:

1. savarankiškai vykdyti III ir IV eilės trianguliacijos ir poligonometrijos darbus ,

2. vykdyti precizinį niveliavimą ir

3. daryti miestų nuotraukas ir išplanavimus.

Kėdainių aukštesnios Kultūrtechnikos mokyklos geodezijos skyriaus absolventai
Kėdainių Aukštesniosios Kultūrtechnikos mokyklos geodezijos skyriaus absolventai (1934 03 24, L.Šileikis centre [ketvirtas iš dešinės], PASIDIDINTI)
Kėdainių aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos geodezijos skyriaus I laida

Kėdainių Aukštesniosios Kultūrtechnikų mokyklos Geodezininkų I-oji laida, 1934. (fotografas Zolinas, PASIDIDINTI)

Nuotraukoje: Viršutinė eilė - inž. Jonas Deksnys, inž. J.Jasiukaitis, mokyklos direktorius J. Stanišauskas, inž. M.Ratautas, inž. A.Janulionis; vidurinė eilė (dėstytojai): plk.ltn. inž. A.Krikščiūnas, dr. Jarašius, inž. Z. Bačelis, Z.Knistautas; baigusieji geodezininko kursą: vidurinėje eilėje: Bronius Pupinis, K.Valuckas; apatinėje eilėje - P.Raila, A.Mensonas, L.Šileikis, J.Ramanauskas, V.Lingė, J.Lepeška, J.Ašmonas

Utenos geležinkelio stotis
Aukštesniosios Kėdainių Kultūrtechnikos mokyklos geodezininkai ir dėstytojai Utenos geležinkelio stotyje (1934 m., antras iš kairės L.Šileikis, trečias iš kairės Jonas Deksnys (?))
1934 09 18 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.
10 laidos aspirantai Karo mokykloje 1934
X-osios Karo mokyklos aspirantų laidos kursantai Karo mokykloje prie paminklo 1934.11.05. Pirmas iš kairės -kursantas Leopoldas Šileikis
X aspirantų laidos kursai
X-osios karo mokyklos aspirantų laidos užsiėmimai. A.Panemunė 1934-1935 metų žiema. Arčiausiai esantis kursantas - Leopoldas Šileikis (4 iš kairės).
Karo mokykla 1935
Karo mokykla. Aukštoji Panemunė, 1934-1935 metų žiema.
X-osios atsargos karininkų laidos kareivinės
Karo mokykla, X-osios atsargos karininkų laidos kareivinės, 1935 sausio 18 d.
Karininkai užsiėmimuose
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai taktikos užsiėmimuose, 1935 m. pavasaris, (L.Šileikis viršutinėje eilėje pirmas iš kairės)
Tarpukario Lietuvos karininkai
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose. (1935 m. Leopoldas Šileikis pirmas už irkluotojo kairėje valties pusėje)
Tarpukario Lietuvos kariai
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose (1935 m.)
Kariai pratybose
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose (1935 m., L.Šileikis penktas dešinėje nuotraukos pusėje)
Kariai pratybose 1935 m.
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose (1935 m., L.Šileikis antras iš kairės)
Tarpukario Lietuvos kariai
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose (1935 m., L.Šileikis pirmas iš sešinės, PASIDIDINTI)
Kariai pratybose
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose (1934-1935 m. žiema)
Kariai pratybose
Karo mokyklos X-osios aspirantų laidos kariai pratybose (1934-1935 m. žiema, L.Šileikis pirmas iš kairės)
1935 09 15 baigus Karo mokyklą (X aspirantų/atsargos karininkų laida), suteiktas topografijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis.

 

10 atsargos karininkų laida
X-oji atsargos karininkų laida (Karo mokykla, Kaunas A.Panemunė, 1935 m., PASIDIDINTI NUOTRAUKĄ)
1935 metų spalio 3 dieną priimtas į karo tarnybą Kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje nuotraukų dalies būrio vadu. 1937 metais su KAM stipendija pasiųstas mokytis Graco Technikos aukštosios mokyklos Geodezijos skyriuje (Technische  Hochschule in Graz, dabar Graco Technikos universitetas) Austrijoje. 1938 10 13 suteiktas leitenanto laipsnis. 1940 metų gruodžio mėnesį baigė studijas, tačiau į okupuotą Lietuvą negrįžo.
Aukštosios Technikos mokyklos Grace pažymėjimas
Aukštosios Technikos mokyklos Grace (Austrija) pažymėjimas, išduotas Leopoldui Šileikiui, 1937 m. spalio 30 d.
Aukštoji Technikos mokykla Gracas, Austrija
Aukštosios Technikos mokyklos Grace (Austrija) atsiskaitymo knygelė, išduota Leopoldui Šileikiui
Aukštosios Technikos mokyklos Grace atsiskaitymo knygelė
Aukštosios Technikos mokyklos Grace (Austrija) atsiskaitymo knygelė, išduota Leopoldui Šileikiui (vidinis lapas)
Aukštosios Technikos mokyklos Grace diplomas
Aukštosios Technikos mokyklos Grace (Austrija) diplomas, išduotas Leopoldui Šileikiui, 1940 gruodžio 21 d. (atkreipkite dėmesį, jog šalia Lietuva įrašyta TSR (U.D.r.S.R)
Aukštosios technikos mokyklos Grace diplomas
Aukštosios Technikos mokyklos Grace (Austrija) diplomas, išduotas Leopoldui Šileikiui (vidinė dalis)
Leopoldas Šileikis 1937-1940
Leopoldas Šileikis (palinkęs prie prietaiso) studijų metu
Praktika Graco technikos universitete
Leopoldas Šileikis (palinkęs prie prietaiso) praktikos metu

Technikos universiteto rektoriaus prof. Zaar'o rekomenduotas Leopoldas Šileikis nuo 1941 metų vasario mėnesio pradėjo darbą privačiame diplomuoto inžinieriaus Othmarr Steffek geodezinių paslaugų biure Bielske (vokiečių okupuota Lenkija). Šiame biure dirbo iki 1945 m. sausio 22 dienos, vykdydamas visų rūšių geodezinius darbus (Trianguliacija, poligonometrija, tachimetrija ir t.t.). 1942 metais vedė lenkaitę Stefaniją Brodiakaite ir apsigyveno Bielsko-Biala mieste. 1943 metais Leopoldui ir Stefanijai Šileikiams gimė dukra Danutė, 1944 metais sūnus Vytautas.
Bielsko-Biala
Leopoldas Šileikis darbo Bielsko-Bialos mieste (1942-1943)
Leopoldas Šileikis su vaikais
Leopoldas Šileikis su vaikais Danute ir Vytautu (1950).

Atsitraukus vokiečiams, 1945 m. kovo mėn. 26 dieną Lenkijos valdžia įdarbino Leopoldą Šileikį pavieto žemės tarnyboje (Powiatowy Urzęd Ziemsky). Ten dirbo iki 1947 metų, vykdydamas geodezisto (matininko) darbus žemės reformos metu.
Pažymėjimas
Pavieto žemės tarnybos išduotas pažymėjimas Leopoldui Šileikiui (1945)
Pažyma
Pavieto žemės tarnybos išduota pažyma Leopoldui Šileikiui (1945)
1948 metais perkeltas į vaivadijos tarnybą (Urzęd Wojewódzki) Katovicuose, kur dirbo geodezijos valdyboje iki 1976 metų kaip inspektorius. Lygiagrečiai dirbo geodezistu įmonėje "Geoplan". Tarnyboje be pavieto geodezijos valdybų priežiūros vykdė vakarinių Lenkijos žemių matavimus (Opole, Szczecin), dirbo koreguojant Lenkijos-Čekijos sieną, rengiant geležinkelio į kalną Szyndzielnia netoli Bielsko liniją ir vykdė kitus projektus. Leopoldas Šileikis buvo Lenkijos geodezininkų (matininkų) draugijos narys, politinėje veikloje nedalyvavo.
Leopoldas Šileikis mirė 1978 metų balandžio 8 dieną, palaidotas Belsko Bialos miesto kapinėse. Apdovanotas Lenkijos Respublikos Atgimimo kryžiumi, Len­kijos 30-mečio medaliu, aukso ženklu „Už nuopelnus".

Sūnus Vytautas Šileikis parašė "Tėvas iki gyvenimo pabaigos buvo Lietuvos patriotas, labai pergyveno, jog negali savo žiniomis ir darbu tarnauti gimtajam kraštui, tačiau sugrįžimas po 1944 metų būtų buvęs kelias į Sibirą."

Syn Vytautas napisał ; „Ojciec do końca życia był litewskim patriotą, bardzo żałował , że nie może swoją wiedzą i pracą służyć rodzinnemu krajowi, ale powrót po 1944 roku byłaby to droga na Sybir.”

Dėkojame p. Vytautui Šileikiui (Leopoldo Šileikio sūnui) už visokeriopą pagalbą ruošiant šį straipsnį.

Parengta pagal Lietuvos karininkai 1918-1953, "Kariūnas",  sūnaus Vytauto Šileikio medžiagą, istorinius dokumentus.

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,530,712 unikalūs lankytojai