2024-06-16 21:44:51
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· Atlasai

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets - Rinktinis žemėlapio „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ lapas Latvijos teritorijai (nuoroda)
Paveikslėlio dydis:
Rinktinis žemėlapio „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ lapas (nuoroda)
Padidinę 1:42000 (kartais, jam neesant, naudoti 1:84000, 1:126000 mastelio žemėlapiai) arba sumažinę 1:21000 mastelio carinės Rusijos imperijos išleisto topografinio žemėlapio turinį, vokiečiai Pirmojo pasaulinio karo metu (1914-1917) išleido 1:25000 mastelio topografinį žemėlapį pavadinimu „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui).
Žemėlapis apima dalį Estijos, Latvijos, Lenkijos bemaž visą Lietuvos, vakarinę Baltarusijos ir nedidelę dalį Ukrainos teritorijų. Žemėlapiai grupuojami grupėmis (Gruppe). Lietuvos teritoriją apimantys rinkinio „Russische karte des Westlichen Grenzgebiets“ žemėlapiai priskiriami Liepojos, Rygos, Daugpilio, Kauno ir Gardino grupėms (Gruppe Libau, Riga, Dunaburg, Kowno, Grodno). Atskiroms strategiškai svarbioms teritorijoms žemėlapio turinys buvo atnaujinamas, žemėlapio lapai sugrupuoti (ir sunumeruoti) pagal teritorinio vieneto pavadinimą. Lietuvos teritorijoje atnaujinama buvo Kauno miesto ir apylinkių žemėlapiai - iš 25 žemėlapių 8 atnaujinti pilnai, 11 dalinai. Rinkinyje dalinai ar pilnai atnaujintas Kauno, Liepojos, Gardino, Bresto, Modlino - Varšuvos miestų ir apylinkių žemėlapių turinys. Kai kuriuose Modlino – Varšuvos, Daugpilio- Naročio ežero linijų, kur stovėjo fronto linijos, žemėlapių lapuose kita spalva (dažniausiai raudona, rečiau mėlyna) pažymėti kariuomenės įtvirtinimai (apkasai). Pritrūkus kurios nors teritorijos žemėlapiui gaminti 1:42000 mastelio lapo (dažniausiai šiaurinės ir rytinės žemėlapių rinkinio „Russische karte des Westlichen Grenzgebiets“ apimamos teritorijos), buvo naudojami 1:84000 mastelio žemėlapio lapai. Kai kuriose publikacijose teigiama, jog dalis rinkinio lapų išleista panaudojus ir 1:21000 (bei 1:126000) mastelio žemėlapius. Šis teiginys patvirtintas - privačiose kolekcijose surasti žemėlapio lapai, išleisti 1:21000 (Baltarusijos teritorija) ir 1:126000 (Baltarusijos teritorija) žemėlapių pagrindu.
Žemėlapio lapai yra kelių rūšių: tiesiog fotografija; vokiška vietovardžių transkripcija greta su rusiška; tik vokiška transkripcija; žemėlapis perbraižytas, transkripcija vokiška, horizontalės kas 5 metrai. 
Vokiškų rinkinio „Russische karte des Westlichen Grenzgebiets“ 1:25000 mastelio žemėlapių nomenklatūrinis suskirstymas analogiškas rusiško 1:21000 mastelio žemėlapiui, tik lapo padėtį kvadrate nurodo ne kirilicos tačiau lotyniškos abėcėlės raidės (A, B, C, D, E, F, G, H, J).
Lapai apimantys dabartinės Estijos teritoriją (bei RF ir Estijos pasienį, RF teritorija) sunumeruoti atitinkamai pagal vieno varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapius.
10 vokiečių armijos (10 armee, rytinės dab. Lietuvos teritorijos, vakarinės Baltarusijos teritorijos) ir 8 vokiečių armijos (8 armee, dab. Estijos teritorijos) karo veiksmų zonoje Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) žemėlapio lapai sunumeruoti ištisai (1-xxx, žiūr rinktiniuose lapuose sunumeruoti raudonai).
Žemėlapis su labai retomis išimtimis išleistas viena spalva. Kaip jau minėta, kai kuriuose Modlino – Varšuvos, Daugpilio- Naročio ežero linijų, kur stovėjo fronto linijos, žemėlapių lapuose raudona (rečiau mėlyna) spalva pažymėti kariuomenės įtvirtinimai. Liepojos grupės (Gruppe Libau), Daugpilio grupės (Gruppe
Dunaburg) keliuose iš perbraižytų (ar naujai parengtų) žemėlapių horizontalės atvaizduotos ruda spalva (topografiniai simboliai atitinka naudojamus Messtischblatt 1:25000 mastelio žemėlapiuose).
Žemėlapio rėmeliai apima 9' ilgumos ir 5' platumos. (Estijos teritoriją apimantys lapai 12
' ilgumos ir 6 ' platumos)
Ilguma šio rinkinio žemėlapiuose skaičiuojama nuo Pulkovo.
Skaitmenizuoti mėlyna spalva pažymėti lapai (žiūr rinktinį lapą).
+XXVI-19-B, XXIX-18-E.
Russische karte des westlichen grenzgebiets
Žemėlapio XIII-13-F bendras vaizdas (serija Rusischen karte des Westlichen Grenzgebiets) 1915, leidėjas Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee

Rinktinį lapą, kuriame pažymėti į kolekciją surinkti ir skaitmenizuoti 1914-16 metais išleisti neatnaujinti (pagal carinės Rusijos vieno varsto/pusės varsto colyje žemėlapius) Kauno miesto ir apylinkių bei 1916 metais išleisti atnaujinti Kauno miesto ir apylinkių Rusischen karte des Westlichen Grenzgebiets serijos žemėlapiai, surasite ČIA.

Kaip pavyzdys, leidžiantis įvertinti 1890* topografinės nuotraukos pagrindu 1914 metais išleistų serijos Rusischen karte des Westlichen Grenzgebiets žemėlapių atnaujinimo mastus (1916-1917), pateikiami Bresto apylinkes atvaizduojančio lapo XXIV-15-A fragmentai:
Brest Litovsk 1914
Žemėlapio XXIV-15-A fragmentas (1914 m.)
XXIV-15-A
Žemėlapio XXIV-15-A fragmentas (1916 m.)

Russische karte des westlichen Grezgebiets
Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) žemėlapio dab. Estijos teritorijoms rinktinis lapas (pasididinti)

Dab. Estijos teritoriją apėmė grupių Gruppe Reval, Petersburg, Dunaburg, Riga, Dago, Baltische Inseln žemėlapiai masteliu 1:25000 (bei 8 armijos žemėlapiai).
Rinkinio „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ žemėlapis VIII-14-B
Rinkinio „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ žemėlapis VIII-14-B. Mastelis 1:25000, išleistas 1915. Šiauliai ir apylinkės, tiksli pusės varsto colyje kopija (situacija apie 1890 metus).
Lyginamasis serijos „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ žemėlapio lapo XIII-19-A fragmentas
Lyginamasis 1:25000 I Pasaulinio karo vokiečių žemėlapių "Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets" (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) serijos žemėlapio lapo XIII-19-A fragmento pavyzdys. Lyginama su UdSSR 1:25000 serijos žemėlapio 3041-1 Nowa-Wilejka NO, 1941 m.  bei vieno varsto colyje (Raudonosios armijos perleidinys) LXVIII-6, 1933 m. žemėlapių fragmentais. 
Žemėlapiai aprėpia Naujosios Vilnios apylinkes.
Rinktinis žemėlapio „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ lapas Latvijos teritorijai (nuoroda)

Dabartinės Latvijos teritorijai be Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets serijos žemėlapių, suskirtytų grupėmis (Gruppe, žiūr. aukščiau - Gruppe Libau, Gruppe Riga, Gruppe Düneburg) Pirmojo Pasaulinio karo metu vokiečių kariuomenės topografai (8 Armija), pasinaudoję carinės Rusijos imperijos varstiniais žemėlapiais bei juo papildę lauko matavimais, išeido tapačius žemėlapius masteliu 1:25000.

WWI maps on Latvia

Vokiškų Pirmojo Pasaulinio karo metų žemėlapių masteliu 1:25000 Latvijos teritorijai rinktinis lapas (pasididinti)

Kaip matome išrinktinio lapo, 1:25000 mastelio žemėlapiai buvo parengti ir išleisti 4 masyvams:

1. Liepojos apylinkės. Žemėlapių numeracija atitinka carinės Rusijos imperijos pusės varsto colyje žemėlapių numeraciją (lapai IV-9-H iki VI-9-H). Žemėlapius rengė 18-ta Topografinių matavimų dalis (Vermessungs abt. 18), žemėlapiuose vietovardžiai pateikiami vokiečių kalba, kai kurie lapai parengti pagal originalią vokišką topografinę nuotrauką (lauko sąlygomis).

2. Aucės (Alt-Auz) šaudymo poligono (schiessplatz) apylinkės. Žemėlapio lapų numeracija triženklė (arabiškais skaitmenimis, susirišanti su Estijos teritoriją apimančiais tos pačios 8 Armijos topografų parengtais 1:25000 mastelio žemėlapiais),  vietovardžiai rusų kalba.

3. Rygos, fronto šalia upės Dauguvos apylinkės. Žemėlapio lapų numeracija arabiškais skaitmenimis (vienženklė-triženklė, ištisinė,  susirišanti su Estijos teritoriją apimančiais tos pačios 8 Armijos topografų parengtais 1:25000 mastelio žemėlapiais).  Žemėlapius rengė 18 Topografinių matavimų dalis (Vermessungs abt. 18), žemėlapiuose vietovardžiai pateikiami vokiečių kalba, kai kurie lapai parengti pagal originalią vokišką topografinę nuotrauką (lauko sąlygomis).

113 Schlampen

Žemėlapio lapo 113 Schlampen fragmentas, kuriame pavaizduotas tiek vokiečių tiek rusų kariuomenės dalinių išsidėstymas, žemėlapio turinys atnaujintas pagal situaciją fronto linijoje (įvardinti sugriovimai), reljiefas atvaizduotas rudos spalvos horizontalėmis.

4. Latvijos teritorijos dešiniajame Dauguvos upės krante. Žemėlapio lapų numeracija triženklė (arabiškais skaitmenimis, susirišanti su Estijos teritoriją apimančiais tos pačios 8 Armijos topografų parengtais 1:25000 mastelio žemėlapiais ), vietovardžiai rusų kalba.

Planmaterial der 8 Armee

Žemėlapio Nr. 123 Riga fragmentas (Planmaterial der 8 Armee, 1917), Rygos senamiestis

Одноверстовая карта западного пограничного пространства

Palyginimui 1-varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapio L.43 (IV-16-A) fragmentas, 1915.

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,659,681 unikalūs lankytojai