2024-07-24 08:53:37
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

TARPUKARIO LATVIJOS ŽEMĖLAPIAI - Rinktinis Tarpukario Latvijos 1:75000 mastelio žemėlapių lapas.
Paveikslėlio dydis:
Rinktinis Tarpukario Latvijos 1:75000 mastelio žemėlapių lapas.
1:75000 mastelio žemėlapį (Latvijas kartes merogam 1:75000) 1924-1940 metais sudarė ir išleido Latvijos kariuomenės štabo Geodezinė – Topografinė dalis. Kai kurie žemėlapio lapai perleisti (1-3 laidos). Žemėlapiai sudaryti panaudojant carinės Rusijos 1:84000 (dviejų varstų) mastelio žemėlapius (Двухверстная карта западного пограничного пространства), dalinai atnaujinant turinį. Lapai trapeciniai, rėmelių dydis 30' ilgumos ir 15' platumos (41,6 cm x 31,7 cm ties 56° lygiagrete). Keletas rytiniai lapai didesni (platesni). Ilguma skaičiuota nuo Grinvičo. Žemėlapio lapai sunumeruoti arabiškais skaitmenimis, lapo pavadinimas sudarytas iš numerio ir didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimo.
Reljefas atvaizduotas horizontalėmis kas 4 arba 2 sieksniai kai kuriuose lapuose horizontalės perskaičiuotos į metrus).
Dauguma lapų atspausdinta keturiomis spalvomis, kai kuriuose lapuose papildoma raudona spalva pažymėtos tinklo linijos bei valstybinė siena. Užrėmiuose pažymėti gretimų lapų pavadinimai. Lapo apačioje duotos dvi linijinio mastelio skalės- kilometrais ir varstais.
Daugelis lapų po pirmosios laidos (1924-1931 m.), panaudojus naujausius rekognoskavimo duomenis, originalią topografinę nuotrauką ar naujausius prieinamus kartografinius duomenis, buvo perleisti (1-2 perleidimo laidos). Perleisti lapai pasižymi ne tik atnaujintu ir patikslintu žemėlapio turiniu, bet ir nauja leidimo kokybe (panaudota papildoma spalva), atnaujintais sutartiniais ženklais, patikslintais vietovardžiais. Atnaujinti lapai apėmė ir Lietuvos teritoriją. Be vieninteliu leidimu išleistų 6, 7, 13, 20, 26, 31, 34, 41, 42, 51, 59, 60, 69 lapų dalinai (arba pilnai) apimančių ir Lietuvos teritoriją, lapai 50, 70, 79 (ir 80), 89 buvo išleisti 2 laidomis (žiūr.rinktinį lapą su žemėlapių leidimo metais). Pastebėtina, jog lapas 50 buvo perleistas tais pačiais 1926 metais, o lapas 80 pilnai nebuvo perleistas - 1933 metais išleistas 79 lapas buvo padidintas ir dalinai apėmė 80 lape atvaizduojamą teritoriją (79 lapo dydis 30' ilgumos ir 19' platumos). Pirmose laidose žemėlapio turinys net ir Lietuvos teritorijai buvo latvių kalba, kitaip yra perleistuose lapuose - visi vietovardžiai užvadinti taisyklinga lietuvių kalba (išimtis lenkų okupuotos teritorijos, kur vietovardžių transkripcija ir užrašai lenkiški), lietuviškai pateikti ir sutartiniai ženklai, sutrumpinimai. Lyginant su pirmos laidos žemėlapiu, pastebimas šioks toks turinio generalizavimas, tikriausiai susijęs su Pirmojo Pasaulinio karo padariniais, vykdoma žemės reforma, dalinai - dėl detalios kartografinės medžiagos neturėjimu. Reikėtų pastebėti, jog Lietuva šioms teritorijoms tebuvo išleidusi 1:400000 mastelio žemėlapį, detalesne kartografine medžiaga su sunormintais vietovardžiais latviai vargu ar galėjo pasiremti. Tikėtina, jog vietovardžių norminimas latviškuose žemėlapiuose buvo atliktas remiantis kitais šaltiniais... Atnaujintuose lapuose šiek tiek patikslinta valstybinė siena tarp Latvijos ir Lietuvos, Lenkų okupuotos teritorijos, nors ir vietovardžiai jose pateikti lenkų kalba, pavaizduotos kaip vientisa Lietuvos teritorija, sutartiniu ženklu pažymėta užgrobtų teritorijų riba.
Latvijas karte 1:75000
Tarpukario Latvijos žemėlapių masteliu 1:75000 fragmentai (80 lapas 1924 m. laida, 79 lapas 1933 m. laida) Lietuvos teritorijai.

Atnaujinta 2010 02 15 maps4u.lt ©
Rinkinyje skaitmenizuoti visi išleisti 1:75000 mastelio žemėlapiai.

Rinktinis Tarpukario Latvijos 1:25000 mastelio žemėlapių lapas.
1:25000 mastelio žemėlapį sudarė ir išleido Latvijos kariuomenės Geodezinė – Topografinė dalis. Žemėlapiai sudaryti panaudojant carinės Rusijos 1:42000 (1:21000) mastelio žemėlapius, dalinai atnaujinant turinį. Žemėlapių lapai trapeciniai 10' ilgumos ir 5' platumos. Į 1:75000 mastelio žemėlapio lapą telpa 9 žemėlapių masteliu 1:25000 lapai. Lapai sunumeruoti analogiškai žemėlapio masteliu 1:75000 lapams, tik prie arabiško skaičiaus prirašoma lotyniška raidė (a, b, c, d, e, f, g, g, i), nurodanti žemėlapio masteliu 1:25000 padėtį 1:75000 mastelio žemėlapio lape (kvadrate).
Kaip ir 1:75000 mastelio žemėlapiai, 1:25000 mastelio žemėlapiai atspausdinti keturiomis spalvomis. 
Žemėlapis apima tik Latvijos teritoriją. Gretimų valstybių teritorijos – balti plotai.
Rinkinyje 92 1:25000 mastelio žemėlapiai. 

Rinktinis Tarpukario Latvijos žemėlapių masteliu 1:200000 lapas
1:200000 mastelio žemėlapį 1933-1940 metais sudarė ir išleido Latvijos kariuomenės Geodezinė – Topografinė dalis (Armijas Štāba Ģeodēzijas Topogrāfijas dala) . Sprendžiant iš horizontalių laipto (16 metrų) 1:200000 mastelio žemėlapiai sudaryti pasinaudojus carinės Rusijos žemėlapiais, atnaujinus jų turinį. 
Latvijos kariuomenės Geodezinė – Topografinė dalis išleido 12 žemėlapio masteliu 1:200000 lapų. Reikia paminėti, jog žemėlapio rėmeliai ir vietovardžiai derinti su Estijos kariuomenės generaliniu štabu, nes Estija leido analogišką 1:200000 mastelio žemėlapį (Lietuva šio mastelio žemėlapį atsisakė leisti).
Žemėlapio lapai trapeciniai, rėmelių matmenys 1°30' ilgumos ir 1° platumos. Lapai Nr.54, 55 - 1°30' ilgumos ir 30' platumos. Vienas standartinis 1:200000 mastelio žemėlapis apima 12 1:75000 mastelio žemėlapio lapų. 
Žemėlapis išleistas 5 spalvomis. Žemėlapyje įbrėžtas geografinis tinklelis kas 5' platumos ir kas 10' ilgumos, rėmeliuose pažymėtos 1' padalos. Žemėlapio užrėmyje pateiktas administracinis suskirstymas lape bei gretimų lapų išsidėstymo numeriai.
Žemėlapio masteliu 1:200000 lapų pavadinimai įvardinti numeriu ir svarbiausio miesto vardu. 

Žemėlapių masteliu 1:75000 ir 1:25000 fragmentai.
Žemėlapių masteliu 1:75000 (lapas 68 Jakabpils) ir 1:25000 (68-c) fragmentai.
Rinktinis Tarpukario Latvijos žemėlapių masteliu 1:50000 lapas
1:50000 mastelio žemėlapį 1922-1926 metais sudarė ir išleido Latvijos kariuomenės Geodezinė – Topografinė dalis. Žemėlapiai apima centrinės Latvijos teritoriją (Rygos apylinkės), Cesio miesto apylinkes (ne nomenklatūrinis) bei šiaurrytinę Latvijos dalį (iš viso sudaryti ir išleisti apie 45 šio mastelio žemėlapio lapai, viso planuota išleisti 285 lapai). Žemėlapiai sudaryti panaudojant carinės Rusijos kartografinę medžiagą. Žemėlapių lapai trapeciniai 15' ilgumos ir 10' platumos. Ilguma skaičiuota nuo Pulkovo. Žemėlapio masteliu 1:50000 lapai užvadinti 1-3 arabiškų skaitmenų numeriu eilės tvarka pradedant nuo pačio vakarinio Latvijos taško (žiūr. rinktinį lapą) bei didžiausios gyvenamosios vietovės lape pavadinimu.
1:50000 mastelio žemėlapių turinys atspausdintas juoda spalva, raudonai įbrėžtas kilometrinis tinklas, kai kuriuose žemėlapiuose mėlynai užspalvinti didieji vandens telkiniai. Užrėmiuose pateikiama informacija apie topografinės nuotraukos metus, leidėją, leidimo metus, linijinė mastelinė skalė, kita papildoma informacija. 
Žemėlapis apima tik Latvijos teritoriją. Gretimų valstybių teritorijos – balti plotai.
Tarpukario Latvijos žemėlapis masteliu 1:400000

Latvija 1:400000 1930 Latvija 1:400 000 1930

1:400000 mastelio žemėlapį pavadinimu "Latvijas Karte" 1930 metais išleido Latvijos kariuomenės Geodezinė – Topografinė dalis. Žemėlapis, sudarytas iš dviejų lapų, apima visą Latvijos respublikos teritoriją, kaimyninių valstybių teritorijos atvaizduotos schematiškai, pažymint tik didesnius miestus, pagrindinių kelių tinką.

Kiekvienos žemėlapio pusės matmenys 65x85 cm. Žemėlapis išleistas spalvotai: raudonai pažymėta apskričių, valstybių sienos, pagrindiniai keliai, mėlynai pažymėti hidrografijos elementai, žaliai - miškai,  rudai - reljefas, atvaizduotas 20 metrų laipto horizontalėmis, visas kitas turinys - juoda spalva.

Ilguma skaičiuojama nuo Grinvičo. Žemėlapyje įbrėžtas koordinačių tinklas. Užrėmyje nurodytas žemėlapio pavadinimas, leidėjas, žemėlapio kampe pateikti sutartiniai ženklai.

Žemėlapio masteliu 1:400000 išleidimas anonsuotas leidinyje "Latvijas kareivis" (1930.10.19 Nr.238).

 

Tarpukario Latvijos žemėlapio masteliu 1:50000 pavyzdys

Tarpukario Latvijos žemėlapio masteliu 1:50000 Nr.193 Madona pavyzdys (suspaustas), leidimo metai 1925.

Pavieniai tarpukario Latvijos žemėlapiai

Latvijas fiziska karte
Latvijos fizinis ir kelių žemėlapis (Latvijas Fiziska un cielu karte), leidėjas T.Hartmanas, išleista Ošinio ir mantnieko kartografiniame institute, 1930. Mastelis 1:700000. PASIDIDINTI (nuoroda)
Latvijas celu karte
Latvijos kelių ir apskričių žemėlapis (Latvijas celu un pagastu robežu karte), mastelis 1:300000, 1934. Valstybės spaustuvė. PASIDIDINTI (nuoroda).
Ryga plans
Rygos planas (Rigas plans), mastelis 1:25000, 1933. Valstybinių popierių spaustuvė. PASIDIDINTI (nuoroda).
Latvijos geležinkelių žemėlapis, apie 1920, 1:665000, autorius B.Jauncems,
Latvijos geležinkeliai, 1920, 1:2000000,
Latvijos geležinkeliai, 1924, 1:600000,
Latvijos geležinkeliai, 1925,
Latvijos geležinkeliai, 1926, 1:600000, leidėjas ARGUS
Latvijos geležinkelių žemėlapis, 1928, 1:600000,
Latvijos geležinkelių žemėlapis, 1929, 1:600000,
Latvijos geležinkelių žemėlapis, 1931, 1:600000, leidėjas ARGUS,
Latvijos geležinkeliai, 1933,
Latvijos geležinkeliai, 1937,
Latvijos geležinkelių žemėlapis, 1939, 1:600000.

Latvijos kelių žemėlapis, apie 1930, 1:1400000,
Latvijos kelių žemėlapis, 1930, 1:500000,
Latvijos kelių ir apskričių ribų žemėlapis, 1931, 1:300000
Latvijos kelių žemėlapis, 1935, 1:1000000,
Latvijos kelių žemėlapis, apie 1940-41, 1:400000

Latvijos kelių žemėlapis (1:200000, 1940)
Latvijos kelių žemėlapis (originalus pavadinimas Latvijas Celu Karte) masteliu 1:200000 sudarytas ir išleistas 1940 metais Latvijos kelių ir vieškelių departamento (Soseju un zemescelu departaments). Žemėlapis susideda iš 20 teksto puslapių ir 65 atspaustų dviejuose puslapiuose žemėlapių. Žemėlapio dydis 25,8 x 14,2 cm, puslapiai įrišti į brušiūrą.

Latvijas Celu karte
Latvijos kelių žemėlapio (1:200000, 1940) rinktinis lapas

Žemėlapis atvaizduoja tik Latvijos Respublikos teritoriją, kaimyninių valstybių teritorija stilizuota ir schematiška - atvaizduojami tik didesni miestai bei pagrindiniai keliai. Kiekvienas žemėlapio lapas persidengia su gretimu žemėlapio lapu, žemėlapyje pateikiami didžiausių miestų planai. Atskirai pateikiama kelių numeracija, atstumai tarp didesnių miestų, kelio ženklai. Žemėlapio lapuose įbrėžtas tinklas, lapas suskirstytas į 12 kvadratų. Ilguma skaičiuojama nuo Grinvičo. Sutartiniais ženklais ir spalvomis atvaizduoti pagrindiniai žemėlapio elemenatai: gyvanamosios vietovės, hidrografija, miškai, kelių ir geležinkelių tinklas, kita informacija. Reljiefas Latvijos kelių žemėlapyje neatvaizduojamas.

Latvijos kelių žemėlapis 1940
Latvijos kelių žemėlapio (1:200000, 1940) 47 lapo fragmentas
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.04 sekundes 7,694,056 unikalūs lankytojai