2024-07-24 08:07:52
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· Atlasai

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Messtischblatt (1:25000) - Rinktinis vokiškų 1:25000 mastelio žemėlapių (Messtischblatt) lapas. Mėlynai pažymėti skaitmenizuoti rinkinyje esantys žemėlapiai.
Paveikslėlio dydis:
Rinktinis vokiškų 1:25000 mastelio žemėlapių (Messtischblatt) lapas. Mėlynai pažymėti skaitmenizuoti rinkinyje esantys žemėlapiai.
Messtischblatt'ų (1:25000, TK25) pradininku laikytinas Karl Freiherr von Müffling (1775-1851) Prūsijos kariuomenės Generalinio štabo viršininkas (1821-1829), savo potvarkiu 1821 metais pasiūlęs daugiasienio projekciją. Pirmieji Messtischblattai (Prūsijos kariuomenės žemėlapiai žemėlapiai masteliu 1:25000 vadinti Urmesstischblatt 'ais) Klaipėdos krašto teritorijai pasirodė 1834 metais ir apėmė pajūrio teritoriją (lapai 1, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 26, 27, 42). Literatūros ir archyvų tyrinėjimo metu nenustatyta, jog Pirmosios laidos Urmesstischblattai būtų apėmę visą Klaipėdos kraštą). Topografinė nuotrauka buvo paremta 1830* metų trianguliacija, 1834 m. topografine nuotrauka.
Pirmosios laidos Urmesstischblattų turinys atvaizduotas spalvotai, sutartiniais ženklais, reljefas atvaizduotas brūkšniavimu. Ilguma skaičiuota nuo Fero (lapų kampuose pateikiama kampinių taškų koordinatės). Užrėmiuose be lapo pavadinimo pateikiama informacija apie lapo sudarymo ir išleidimo metus, rengėją/braižytoją (dažniausiai tai sausumos pajėgų ar artilerijos karininkai topografai. Klaipėdos krašto topografinę nuotrauką atliko leitenantai Rothe, Adau, Lenz, v.Brause). Turinys detalus, už Prūsijos ribų neatvaizduojamas.

Urmesstischblatt 1
Topografinio žemėlapio masteliu 1:25000 (Urmesstischblatt 1 Nimmersatt, 1834 m.) fragmentas. Žemėlapio originalo savininkas Berlyno miesto bibliotekos Prūsijos kultūros paveldo skyrius ©

Antrosios laidos Prūsijos kariuomenės parengti ir išleisti Urmesstischblatt'ai (1:25000) 1860-1862 metais. Ši žemėlapių laida apėmė visą Klaipėdos kraštą. Žemėlapis forma primena Pirmosios laidos Urmesstischblatt'us, turinys atnaujintas pagal naujausius trigonometrinius matavimus (1859-1860), vietovės tyrimus. Papildomai šios laidos Urmesstischblatt'ų užrėmiuose pateikti trigonometriniai taškai. Reljefas atvaizduotas horizontalėmis, užrėmyje pateiktos horizontalių aukščių reikšmės. Priimta ištisinė žemėlapio lapų numeracija išliko iki 1936 metų (žiūr. rinktinio lapo fragmentą).

Urmesstischblatt 1
Topografinio žemėlapio masteliu 1:25000 (Urmesstischblatt 1 Nimmersatt, 1860 m.) fragmentas. Žemėlapio originalo savininkas Berlyno miesto bibliotekos Prūsijos kultūros paveldo skyrius ©

Nuo 1880* metų pradedami leisti žemėlapiai masteliu 1:25000 jau Messtischblattų pavadinimu (Trečioji laida), kaip ir abi pirmosios laidos, žemėlapis, sudarytas pagal pagal originalią (atnaujintą) topografinę nuotrauką, apėmė tik Vokietijos (Prūsijos) sudėtyje buvusias teritorijas. Taigi originali topografinė nuotrauka apėmė tik vieną dabartinės Lietuvos teritorijos dalį - Klaipėdos kraštą. 44 žemėlapiai apimantys Klaipėdos kraštą parengti ir išleisti Pirmojo Pasaulinio karo išvakarėse 1910-1915 metais. Šios laidos žemėlapiai išleisti viena spalva*, tik vandenų plotai išskirti mėlynu fonu. Žemėlapyje atvaizduojamos tik Vokietijai priklausančios teritorijos-kitų valstybių teritorijos-balti plotai.
1:25000 mastelio žemėlapiuose reljefas atvaizduotas horizontalėmis. Detaliai pažymėtos gyvenamosios vietovės, išskiriant gatves ir didesnius pastatus. Žemėlapyje išskirtos 9 sausumos kelių kategorijos, pažymėti tiltai, pralaidos, pylimai, iškasos, miškai, labai tiksliai pažymėtas hidrografijos tinklas. Žemėlapio projekcija - prūsiška daugiasienio. Žemėlapio lapai trapeciniai, rėmelių matmenys 10' ilgumos ir 6' platumos (arba 44,5x42,7 cm ties 55° lygiagrete). Ilguma skaičiuota nuo Ferro. Vėliau, laikantis tarptautinio susitarimo, vokiškų topografinių žemėlapių ilgumą skaičiuoti pradėta nuo Grinvičo, priėmus abiejų sistemų pradinių dienovidinių ilgumų skirtumą -17°40'. Kaip minėta, Trečiosios laidos Messtischblatt'ai (leisti iki 1936 metų, mastelis 1:25000) sunumeruoti nuosekliai eilutėmis iš vakarų į rytus, pradedant šiauriniu Klaipėdos krašto pakraščiu (taip vadinama senoji numeracija).

Messtischblatt 1 Nimmersatt
Topografinio žemėlapio masteliu 1:25000 (Messtischblatt 1 Nimmersatt, 1912 m.) fragmentas.

Rinktiniame lape žaliai pažymėti kolekcijoje esantys skaitmenizuoti 1:25000 mastelio žemėlapiai.

Pirmojo pasaulinio karo metu Vokietija, panaudodama carinės Rusijos imperijos 1:42000 (1:21000, 1:84000, 1:126000) mastelio žemėlapius, išleido 1:25000 mastelio žemėlapius, apimančius ir dabartinės Lietuvos teritoriją. Šis žemėlapių rinkinys buvo žinomas „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ pavadinimu.

Po 1919 metų Messtischblatt'ai pradėti atnaujinti. Žemėlapiai visai Vokietijos teritorijai baigti atnaujinti 1931 metais. Nauja topografinė nuotrauka nebuvo atliekama arba atliekama fragmentiškai, dažniausiai apsiribota rekognoskuote. Lygiagrečiai buvo keičiama projekcija (į Gauso Kriūgerio, darbai baigti 1927 metais), įbrėžtas kilometrinis tinklas (DRG - Deutsches Reiches Gitter), ilguma pradėta skaičiuoti nuo Grinvičo, įvesta nauja žemėlapio lapų numeracija. Kai kurie žemėlapio lapai (neapimantys Lietuvos teritorijos) buvo perleidžiami spalvotai (reljefą, vandenis atvaizduojant ir spalviniu žymėjimu).

Messtischblatt 1193
Messtischblatt'o Nr. 1193 (147) Laukischken fragmentas (1939, 1:25000)

Naujojoje numeracijoje (po 1936 metų) lapai numeruojami ne nuosekliai – pirmais dvejais skaitmenimis nurodoma eilutė, kitais dvejais ar trimis – žemėlapio padėtis eilutėje. Numeriai žymėti arabiškais skaitmenimis (žiūr.rinktinį lapą).
Antrojo Pasaulinio karo išvakarėse ir karo metu išleisti Messtischblatt serijos 1:25000 mastelio žemėlapiai, kurie neapima Vokietijos (Prūsijos) sudėtyje buvusių teritorijų, jau atvaizduoja ir ne tik Vokietijos teritorijas, tačiau žemėlapio turinys ne Vokietijos teritorijoms sudarytas ne pagal originalią vokiečių topografų topografinę nuotrauką, bet pasinaudojus kitų valstybių topografų sudarytomis topografinėmis nuotraukomis.

Messtischblatt 12103
Topografinio žemėlapio Messtischblatt 12103 Schirwindt (1:25000, 1940) fragmentas. Žemėlapis atvaizduoja ne tik Vokietijos teritoriją.

Plačiau apie vokiškų 1:25000 mastelio žemėlapių, sudarytų remiantis kitų valstybių topografiniais žemėlapiais, paskaityti galima Vademecum Ost (1 Auflage, 1940).
Besirengiant antrajam Pasauliniam karui, Vokietija sparčiai atnaujino ir kartografinę medžiagą. Dabartinės Lietuvos teritorijai be atnaujintų 1:25000 mastelio žemėlapių (Messtischblatt) Klaipėdos kraštui, buvo parengti rytų Prūsijos ir Lietuvos pasienį apimantys Sonderausgabe rinkinio 1:25000 mastelio žemėlapiai bei Dubysos upės slėnį apimantys Dubysaabschnitt rinkinio 1:25000 mastelio žemėlapiai carinės Rusijos imperijos žemėlapių pagrindu, dalinai juos atnaujinus. Kaip matome iš rinktinio 1:25000 mastelio žemėlapių Lietuvos teritorijai lapo (1941 metai) vokiečiams buvo prieinami ir tarpukario Lietuvos topografų parengti 1:25000 mastelio žemėlapiai centrinės Lietuvos teritorijai, Vilniaus miestui bei Pabradės poligonui. Antrojo Pasaulinio karo metais Vokietijos kariuomenės generalinio štabo kartografų (Generalstab des Heere) leidžiami Messtischblatt'atai apėmė ir Baltstogės (Bialystoko) sritį (Bezirk Bialystok), kurios sudėtyje buvo ir dabartinės Pietų Lietuvos teritorijos (žiūr. rinktinį lapą, kuriame įbrėžta Lietuvos siena). Taigi apie 20 šios serijos paskutinės laidos žemėlapių lapų apėmė ir Pietinės Lietuvos teritorijas. Pastebėtina, jog paskutinės laidos Messtischblaatt'ai, apimantys Lietuvos teritorijas, išleisti naudojant ir naujausią kartografinę medžiagą (WIG 1:25000, aerofotografijos duomenis), lietuviškosioms teritorijoms vietovardžiai sunorminti ir užrašyti gražia ir pakankamai taisyklinga lietuvių kalba. Karo metu leidžiami šios serijos žemėlapiai buvo atnaujinami pagal aerofotografiją, dalis lapų buvo išleisti spalvotai (miškai pažymėti žaliai, vandenys mėlynai). Pasinaudojus naujai sudarytu Baziniu žemėlapiu masteliu 1:5000 (Grundkarte 1:5000), buvo išleisti (dažniausiai ŠR Lenkijos teritorijoms) visiškai naujo lygmens Messtischblatt serijos spalvoti žemėlapiai.

Messtischblatt 10102
Žemėlapio Nr.10102 Grenzhöhe fragmentas (1944, serija Deutschen Reich 1:25000, Kupriai Šalių rajonas, miškai atvaizduoti žaliai, vandenys mėlynai, rejefas ir kiti turinio elementai juodai)
Messtischblatt 17101
Messtischblatt'o Nr. 17101 Dubeningen fragmentas (1944, serija Deutschen Reich 1:25000, Lenkijos teritorija, miškai atvaizduoti žaliai, kiti turinio elementai juodai)
Messtischblatt 17102
Naujos kartos Messtischblatt'o Nr.17102 Unterfelde fragmentas (1944, serija Deutschen Reich 1:25000, Lenkijos teritorija, visas žemėlapio turinys atvaizduotas skirtingomis spalvomis, žemėlapis parengtas naudojantis 1:5000 mastelio žemėlapį)
Vokiečių specialiosios (karo) laidos 1:25000 mastelio žemėlapiai Lietuvos teritorijai kol kas plačiau nenagrinėta tema, verta platesnių publikacijų ir detalesnės analizės.
Visų skaitmenizuotų kolekcijoje esančių 1:25000 mastelio žemėlapių (tik Messtischblatt'ų) sąrašą (su leidimo metais) galite rasti ČIA. (rytinės teritorijos)
Kolekciją papildė apie 3000 šios serijos žemėlapių apimančių dabartinės Vokietijos, vakarinės ir centrinės Lenkijos teritorijas. Nors dalį panašių žemėlapių dabartinėms Lenkijos teritorijoms galima surasti internetiniuose šaltiniuose, pakankamai įdomūs pokariniai JAV karo topografų (AMS) perspausdinti šios serijos žemėlapiai, serijos M851 ir M852 (dauguma kolekcijon patekusių žemėlapių Vokietijos teritorijoms ir yra AMS perleidiniai). Visą sąrašą surinktų Messtischblatt'ų bei jų perleidinių vakarinėms teritorijoms galite surasti ČIA.
Įdomūs Geologiniai Messtischblatt'ai (orig. pavadinimas Geologische Karte fon Preussen und benachbarten Bundesstaaten), skirti atvaizduoti žemės geologines savybes. Šių žemėlapių užrėmiuose taip pat pateikti ir atvaizduojamos vietovės pjūvis. Geologiniai Messtischblatt'ai visam Klaipėdos kraštui nebuvo parengti, išleisti buvo tik pajūrį atvaizduojantys lapai. Į kolekciją surinkti geologinių messtischblatt'ų lapai atvaizduoti šiame rinktinio lapo fragmente.
Geologinis žemėlapis
Geologinio Messtischblatt'o 17 Memel fragmentas (1:25000, 1911-1912)
Žemės ūkio reikmėms XIX a. pabaigoje-XXa. pradžioje buvo leidžiami ir taip vadinamieji Agronominiai Messtischblatt'ai, kuriuose atsispindėjo dirvožemių, augmenijos tipas, kita žemės ūkiui naudinga informacija.

Agronomisch Messtischblatt 1899
Agronominio Messtischblatt'o Nr. 1899 Gr.Duneyken fragmentas (1912, 1:25000, dab.Lenkijos teritorija)

Dar viena atskira tema būtų Prūsijos vietovardžių kaita, atsispindėjusi ir topografiniuose žemėlapiuose. Baltiškos kilmės vietovardžių pervardijimas (naikinimas) 1938 metų vasarą atsispindi ir vokiškuose topografiniuose žemėlapiuose (taip pat ir 1:25000 mastelio), pavyzdys žemiau:
Messtischblatt 347
1:25000 mastelio žemėlapio Nr. 347 (pagal naują numeraciją 1598) Darkehmen fragmentas, 1927 metų laida
Messtischblatt 1598
1:25000 mastelio žemėlapio Nr. 1598 Angerapp fragmentas. Žemėlapis išleistas jau po vietovardžių pervardijimo 1938 metais (Darkehmen tapo Angerapp ir t.t.).
Plačiau apie senuosius Karaliaučiaus krašto vietovardžius Marijos Razmukaitės straipsnyje Senieji Karaliaučiaus krašto vietovardžiai – vertingas ir saugotinas kultūros paveldas. (Nuoroda tikrinta 2015-10-26)
Prūsijos vietovardžių sąrašą ir pakitimus surasite ČIA (nuoroda).
Kaip visada, vietovardžių kaita puikiai atspindėta kartografiniame pavidale: Rytų Prūsijos vietovardžiai (žemėlapis, originaliu pavadinimu Neue Ortsnamenkarte der Provinz Ostpreussen, mastelis 1:200000, 1938); žemėlapis peržiūrai atsidarys naujame lange. (Nuoroda ČIA).

Po Antrojo Pasaulinio karo 1945 m. Rytų Prūsijos (ypač Karaliaučiaus srities) vietovardžiai buvo dar kartą neatpažįstamai pakeisti jau sovietų... Iliustracijai sovietinio 1955 metų topografinio žemėlapio masteliu 1:25000 fragmentas (nėra nei Darkehmen, nei Angerapp, atsiradęs Озёрск...)

Atnaujinta 2015 10 26
1:25000 mastelio žemėlapių (Messtischblatt) fragmentai Kretingos priemiesčio Bajorų vietovei
1:25000 mastelio žemėlapių Messtischblatt lapų 2 Dtsch. Crottingen (1912), 0193 Dtsch. Crottingen (1941) bei Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets (1:25000) lapo VIII-09-F fragmentai Kretingos priemiesčio Bajorų vietovei.
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,694,023 unikalūs lankytojai