2024-06-17 20:50:55
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

LENKIJOS ŽEMĖLAPIAI (1770-1939)
Lenkijos Kongreso karalystės 1839 (1843) metų 1:126000 (colyje trys varstai) mastelio žemėlapis

1822 metais Lenkijos karalystės kariuomenės Kvatermeisterių dalis pradėjo Lenkijos karalystės topografavimą masteliu 1:42000. Remiantis šiuo masteliu turėjo būti išleistas Lenkijos karalystės topografinės žemėlapis masteliu 1:126000 (trys varstai colyje). Projektas numatė, jog rengiant Lenkijos karalystės žemėlapį bus panaudoti ir Rytų Prūsijos, Pietų Prūsijos bei Galicijos žemėlapiai, išleisti po III Lenkijos-Lietuvos valstybės padalinimo. Teritorijoms, neapimtoms aukščiau paminėtais žemėlapiais, Kvatermeisterių dalis planavo atlikti topografinę nuotrauką. Šis sprendimas buvo apsunkintas tuo, jog reikėjo sujungti skirtingų regionų topografines nuotraukas į vieną visumą, kas nebuvo įmanoma be trianguliacinių matavimų nuotraukų sujungimo ribose. Lokaliniai trianguliaciniai tinklai buvo sukurti Olkusz i Hrubieszow (Lenkija) apylinkėse, taip pat panaudotas Varšuvos trianguliacinis tinklas, buvo atlikta eilė astronominių matavimų.

Visa Lenkijos karalystės teritorija buvo sudalinta į sekcijas (7 stulpeliai – Kolumna, kuriuose skirtingas skaičius (5 – 12) sekcijų- Sekcja), kurių dydis buvo 64 x 46 varstai (plotis x aukštis).

Stulpeliai buvo numeruojami iš vakarų į rytus. Sekcijos buvo skaičiuojamos iš šiaurės į pietus. Kiekviena sekcija atitiko žemėlapio 1:126000 masteliu lapą.

Lenkijos Kongreso karalyst4s žemėlapis 1839

Lenkijos karalystės topografinio žemėlapio leidyboje panaudota Bonno projekcija.

Topografinės nuotraukos masteliu 1:42000 buvo atliekamos ant 1/9 1:126000 mastelio žemėlapio sekcijos dydžio lauko planšetų. Ant planšetų prieš pradedant lauko darbus buvo užnešama informacija iš turimų (aukščiau paminėtų) žemėlapių. Atliekant topografinę nuotrauką, instrumentiniu būdu buvo tikslinama vietovės elementų situacija, reikalui esant buvo įnešami pataisymai. Jeigu nebuvo naudotinų teritorijos žemėlapių, topografinė nuotrauka buvo atliekama klasikiniu metodu.

Lauko matavimai, kuriems vadovavo kpt.W.Chrzanowski, pplk.Alfonse, kpt.F.Szymanowski ir kpt.J.Wyszkowski, sudarant Lenkijos karalystės topografinį žemėlapį, truko iki 1831 metų lapkričio sukilimo. Darbų rezultatas- 27 pilnai paruoštos žemėlapio masteliu 1:126000 sekcijos (lapai) bei 6 beveik užbaigtos sekcijos iš numatytų parengti ir išleisti 59 žemėlapio sekcijų (lapų).

Topografavimo darbai pradėti nuo vakarinės ir šiaurinės sienos su Prūsija, vėliau buvo tęsiami išilgai Austrijos sienos. Iki 1831 metų buvo nesuspėta atlikti topografinė nuotrauka žemėlapio sekcijoms į rytis nuo linijos Myszyniec-Opatow ir į Šiaurę nuo linijos Opatow- Hrubieszow.

rinktinis 1839

Pasviru brūkšniavimu pažymėtos Kvatermeisterių dalies parengtos sekcijos, statmenu brūkšniavimu pažymėtos dalinai parengtos sekcijos. Neužbrūkšniuotos žemėlapio sekcijos buvo topografuotos, parengtos ir išleistos carinės Rusijos imperijos topografų.

Rusijos imperatorius, Generaliniam štabui tinkamai įvertinus jau išleistus Lenkijos karalystės topografinio žemėlapio masteliu 1:126000 lapus, priėmė sprendimą tęsti darbus, vadovaujantis tais pačiais žemėlapio leidimo principais kaip ir Kvatermeisterių dalis. Darbai buvo tęsiami vadovaujant gen. Karoliui Richteriui, po jo mirties (1840) - plk. von Rudigeriui. Iš pradžių buvo įvertinti (revizuoti) Kvatermeisterių dalies atlikti darbai, vėliau (nuo 1832 iki 1839 metų) Topografų korpuso jėgomis atlikti šiaurinių bei rytinių Lenkijos karalystės teritorijų topografavimo darbai pusiau instrumentiniu būdu.

Lauko darbai buvo užbaigti 1839 metais tačiau iki 1843 metų buvo atliekami lauko topografinės nuotraukos masteliu 1:42000 apdorojimo darbai.

Jau nuo 1828 metų atskiros žemėlapio sekcijos buvo graviruojamos ant varinių lakštų Fr.Minterio leidykloje Varšuvoje. Žemėlapio leidimo darbai šioje spaustuvėje buvo ir Lenkijos karalystės kariuomenės Kvatermeisterių dalies poreikiams ir vėliau, po 1831 metų sukilimo likvidavus Lenkijos karalystės kariuomenę, Carinės Rusijos Karinių topografų korpuso, kuris po 1831 metų perėmė Lenkijos karalystės topografinio žemėlapio masteliu 1:126000 leidimą, poreikiams.

Žemėlapis 1843 metais išleistas Peterburge pavadinimu Топографическая карта царства Польского ( kairėje titulinio lape užrašai lenkų kalba „Topograficzna karta Krolestwa Polskiego“, dešinėje prancūziškai – „Carte topographique Royaume de Pologne“).

Nors vientiso tianguliacinio tinklo nebuvimas, senesnių žemėlapių kaip atraminės informacijos panaudojimas atsiliepė žemėlapio tikslumui, tačiau Lenkijos karalystės topografinio žemėlapio masteliu 1:126000 parengimas ir išleidimas neabejotinai turėjo didžiulę reikšmę kartografijos istorijoje.

L: Kartografia Krolestwa Polskiego 1815-1915. PAN Warszawa 2000.

Lenkijos Karalystė 1:126000 1:126000
Lapas VI-1 (nuoroda) Lapas VII-1 (nuoroda)
Lenkijos Karalystė žemėlapis Lenkijos Karalystė XIX a.
Lapas VI-2 (nuoroda) Lapas VII-2 (nuoroda)
Lenkijos Karalystė žemėlapis 3 varstai colyje Lenkijos Karalystė žemėlapis
Lapas VI-3 (nuoroda) Lapas VII-3 (nuoroda)

Lenkijos Kongreso Karalystės 3 varstų colyje (1:126000) žemėlapio lapai apimantys Lietuvos Užnemunę, 1839 metų laida (Vis tik iš tam tikrų požymių - įbrėžtas naujų kelių tinklas, geležinkelio linija,- galima daryti išvadą, jog, nors ir žemėlapio pagrindas 1839-1843 m., tačiau žemėlapyje įnešti papildymai jau po 1850-1860-ųjų...)

Kolekcijoje visas skaitmenizuotas topografinio žemėlapio rinkinys. Lietuvos Užnemunės dalį apimančios sekcijos skaitmenizuotos iš 1843 metų laidos originalo, 1864 perleidimo originalo (pastarojo 3 skirtingos versijos).

Žemėlapio lapo pavyzdį-palyginimą su kitais analogiškais žemėlapiais (fragmentą) gaite surasti Čia
W.Chrzanowskio "Senosios Lenkijos žemėlapis..." (1840-59) lapo XIII-Wilno ir 10-varstų Šuberto žemėlapio "Spec.vakarinės Rusijos žemėlapis" XXVII lapo (1849 metai) fragmentai
Emigravusių Lenkijos Kongreso karalystės topografų Paryžiuje išleistas „Senosios Lenkijos žemėlapis”- Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajow sąsiednich według nowszych materyałow na 1:300000. Wojciech Chrzanowski. Paryż 1840-1859. Atlas (1+48 maps). Žemėlapių dydis 51x66 cm.
Rinktinis lapas.
Kolekcijoje visi 48 atlaso žemėlapiai.

Lenkijos-Lietuvos kovos Suvalkijoje 1920 metų rugsėjį. Žemėlapių atlasas. 1938.

Pulkininkas J.Smolenski "Lenkijos - Lietuvos kovos Suvalkijoje 1920 metų rugsėjį" Žemėlapių atlasas. Varšuva 1938. Atlase 15 žemėlapių, vaizduojančių situaciją kovų arenoje Suvalkijoje 1920 metų rugsėjo mėnesį.

Apie Lietuvos Kariuomenės kovas 1918-1920 metais galite pasiskaityti Vytauto Lesčiaus monografijoje Lietuvos Kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918-1920. Vilnius, LKA, 2004. (PDF, parsisiųsti).

Studia taktyczne z historii wojny Polskiej 1918-1921. Tom XIV „Walki Polsko-Litewskie na Suwalszczyźnie we wrześniu 1920 r. Atlas map“. Opracował Jozef Smoleński. Warszawa 1938 Wojskowe Biuro Historyczne.

Lenkijos - Lietuvos kovos Suvalkijoje 1920 metų rugsėjį atlaso žemėlapiai (parsisiųsti, jpg, visi žemėlapiai masteliu 1:100000, 300 dpi):

Žemėlapio lapas, žemėlapyje atvaizduojama kariuomenių išsidėstymo data, laikas Žemėlapio dydis, nuoroda
1. rinktinis lapas (švarus žemėlapis) 12 MB
2. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 2 d. rytas 6 MB
3. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 2 d., Lietuvos kariuomenės veiksmai 6 MB
4. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 3 d. 24 val. 6 MB
5. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 4 d. 21 val. 6 MB
6. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 5 d. 12 ir 18 val. 6 MB
7. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 6 d. 22 val. 6 MB
8. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 10 d. 21 val. 6 MB
9. Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 13 d. 6 val. 6 MB
10.  Kariuomenių padėtis 1920 m. rugsėjo 21 d. 20 val. 6 MB
11. Lenkų kariuomenės puolimas link Seinų, padėtis 1920 m. rugsėjo 22 d. 8 val. 3 MB
12. Lenkų kariuomenės puolimas link Seinų, padėtis 1920 m. rugsėjo 22 d. 13.30 val. 3 MB
13. Lenkų kariuomenės puolimas link Seinų, padėtis 1920 m. rugsėjo 22 d. 15 val. 3 MB
14. Lenkų kariuomenės puolimas link Seinų, padėtis 1920 m. rugsėjo 22 d. 16.30 val. 3 MB
15. Lenkų kariuomenės puolimas link Seinų, padėtis 1920 m. rugsėjo 23 d. 24 val. 6 MB

J.Kolberg "Atlas Królestwa Polskiego..." (Lenkijos Karalystės atlasas...), 1826-27

J.Kolberg 1826-27 metų Lenkijos karalystės atlasas, susidedantis iš 8 žemėlapių, atvaizduojančių atskiras apskritis (Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie). Augustavo apskrities sudėtyje buvo ir dalis Lietuvos- Užnemunė.

Atlaso žemėlapių dydis 43x57 cm, mastelis apie 1:530000. Žemėlapiuose pateikiamas ir statistinis apskričių aprašymas, detali legenda.

Augustavo apskritis 1826

Rizzi Zannoni 1772 metų Lenkijos ir Lietuvos atlasas (rinktinis lapas)

1756 m. Naugarduko vaivada J. Jablonovskis ir artilerijos kapitonas E. Čakis asmeninėmis pastangomis ir savo lėšomis sukauptus matavimo duomenis bei turimą medžiagą perdavė į Lenkiją atvykusiam žymiam italų kartografui, daugelio žemėlapių ir atlasų kūrėjui A. Dzanoniui (Antonio Rizzi-Zannoni; 1736-1814). Jis, pasinaudojęs Jablonovskio medžiaga, kiek papildęs ją, sudarė 24 lapų 1:692000 mastelio kartografijos veikalą “Carte de la Pologne divisee par provinces et palatinat”. Žemėlapis buvo išleistas 1772 m. Londone.

Rizzi Zannoni 1772 metų Lenkijos ir Lietuvos atlasas (originalus pilnas atlaso pavadinimas Carte de la Pologne Diviseé par Provinces et Palatinats et Subdivisée par Districts : Construite d'apres quantité d'Arpentages d'Observations et de Mesures prises sur les Lieux : Dediée a son Altesse Le Prince Prusse-Vindes Joseph Alexandre Jablonowski Palatin de Nowgrod). Rinktinio lapo mastelis apie 1:4000000. Atlasas susideda iš 22 Lenkijos ir Lietuvos žemėlapių masteliu 1:700000, Varšuvos miesto plano, bendro Lenkijos Lietuvos valstybės žemėlapio bei titulinio atlaso lapo.
Carte de la Pologne divisee par provinces et palatinat
Titulinis Rizzi Zannoni 1772 metų Lenkijos ir Lietuvos atlaso lapas
Varšuvos ir apylinkių žemėlapiai (1819-1860)

Po Napoleonmečio karų Lenkijos karalystėje (iki 1831 m.) veikė dvi kartografinės-topografinės tarnybos: Karinių inžinierių korpusas ir Generalinė Kvatermeisterių tarnyba prie kariuomenės, pastarajai vadovavo Mauricijus Hauke. Kvatermeisterių topografinis biuras vykdė karalystės matavimus ir topografavimą. kaip šio darbo rezultatai buvo išleista gausi gama žemėlapių, taip pat šie matavimai buvo ir Lenkijos karalystės topografinio žemėlapio masteliu 1:126000 (trys varstai colyje) pagrindas. 1819-1820 metais buvo išleisti 2 Varšuvos ir apylinkių žemėlapiai masteliu 1:21000 (pusė varsto colyje). Pirma žemėlapio versija- 4 lapų sudėtyje, antra versija-6 lapų sudėtyje.

Varšuva 1819

Varšuvos ir apylinkių žemėlapio masteliu 1:21000 (1820) fragmentas

1829 metais buvo parengtas ir išleistas 9 lapų apimtyje Varšuvos miesto žemėlapis masteliu 1:4200, apimantis ne tik Varšuvos miestą bet ir apylinkes. Originalus žemėlapio pavadinimas "Plan miasta stolecznego Warszawy z roskazu Jego Cesarzewiczowskiej Mosci Wielkiego Xieciz Konstantego...". Žemėlapyje pažymėta nauji situacijos elementai, atnaujintas kelių tinklas.

Varšuva 1829

Varšuvos ir apylinkių žemėlapio (1829) masteliu 1:4200 fragmentas

Varšuvos ir apylinkių žemėlapis masteliu 1:16800 pagal 1836 instrumentinę nuotrauką (1860 patikslinti duomenys). Žemėlapis susideda iš 6 lapų, kurių kiekvienas yra 54x54 cm. dydžio. Originalus žemėlapio pavadinimas Карта окрестностей Варшавы.

Varšuva 1836

Varšuvos ir apylinkių 1836 m. žemėlapio masteliu 1:16800 fragmentas

A.Tyzenhauzo Šiaulių, Gardino, Bresto ekonomijų atlasas (1780 m.)
Antano Tyzenhauzo (1733-1785), vieno labiausiai išprususių Abiejų Tautų Respublikos veikėjų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų iždininko ir karališkųjų ekonomijų administratorius administruojamų Šiaulių, Bresto, dalies Alytaus ir Gardino ekonomijų atlasas atvaizduoja ekonomijų valdas. Atlasas susideda iš 15 žemėlapių ir 11 rejestrų lentelų, tikėtina, jog atlasas sudarytas iki 1780 m. Žemėlapiai spalvoti, spalvine gama ir sutartiniais ženklais žymima kelių tinklas, hidrografijos elementai, gyvenamosios vietovės, miškai, pievos, taip pat išskiriama priklausomybė (...).
Straipsnis Wikipedijoje apie Antaną Tyzenhauzą.
Straipsnis Wikipedijoje apie Šiaulių ekonomiją.

Atlaso sudėtis:
1. Ekonomia Grodzienska, Gubernia Sokolska, Gubernia Krynska (rejestro lentelė),
2. Ekonomia Grodzienska, Gubernia Kwassowska, Gubernia Jezierska (rejestro lentelė),
3. Dalies Alytaus ekonomijos, Katros girininkija (rejestro lentelė),
4. Gardino ekonomijos atstumų lentelė,
5. Ekonomia Brzeseska, Gubernia Rudzka, Gubernia Lomazka (rejestro lentelė),
6. Ekonomia Brzeseska, Gubernia Pruzanska, Gubernia Kobrynska (rejestro lentelė),
7. Bresto ekonomijos girininkijos (rejestro lentelė),
8. Bresto gubernijos atstumų lentelė,
9. Ekonomia Szawelska (Šiaulių ekonomija), Gubernia Szawelska (Šiaulių gubernija), Gubernia Janiska (Joniškio gubernija) (Rejestro lentelė,
10.  Ekonomia Szawelska (Šiaulių ekonomija), Gubernia Zagorska (Žagarės gubernija),
11. Šiaulių ekonomijos atstumų lentelė,
12. Karta Gubernij Sokolskiey (čia ir toliau originalūs pavadinimai žemėlapiuose),
13. Karta Gubernij Krynskiey,
Karta gubernii Krynskiey 1780
14. Karta Gubernij Kwassowskiey,
Karta gubernij Kwasowskiej 1780
15. Karta Gubernij Jezierskiey,
Karta gubernij Jezerskiej ekonomij Grodzienskiej 1780
16. Karta Gubernij Lomazkiey,
17. Karta częsci gubernii Olitskiey...,
18. Karta lesnictwa Kotrzanskiego... (ekonomii Grodzienskiey)...,
Lesnictwo Kotrzanskie 1780

Lesnictwo Kotrzanskie 1780
19. Karta kwatery Sokolskiey... (ekonomii Grodzienskiey),
20. Karta Gubernij Rudzkiey,
21. Karta Gubernij Mieleczyckiey i Puszcza Bialowieska,
22. Karta Gubernij Pruzanskiey,
23. Karta Gubernij Kobrynskiey z Puszcza,
24. Karta Gubernij Gruzdziewskiey Ekonomij Szawelskiej (Šiaulių ekonomijos Gruzdžių gubernijos žemėlapis),
25. Karta Gubernij Janiskiey Ekonomij Szawelskiej (Šiaulių ekonomijos Joniškio gubernijos žemėlapis),
26. Karta Gubernij Zagorskiey Ekonomij Szawelskiej (Šiaulių ekonomijos Žagarės gubernijos žemėlapis).
Žagarės gubernija, Šiaulių ekonomija
Šiaulių ekonomijos Žagarės gubernijos (apie 1780) žemėlapis, bendras vaizdas
Žemėlapį peržiūrai pasieksite (atsivers naujame lange) paspaudę šią nuorodą.
Juzefo Markievičiaus Gardino ekonomijos 1782 m. žemėlapis

Gardino ekonomijos kartu su aplinkui esančiomis girininkijomis, žemėmis ir ekonomijomis... gubernijomis, raktais, kaimais, kitomis apgyvendintomis vietovėmis, upėmis, dvarais, malūnais, ežerais, kitais atvaizduotais vietovės objektais žemėlapis, sukurtas 1781 metais. Vilniaus gubernijos Gardino ekonomijos žemėlapį sudarė matininkas Juzefas Markievičius 1782 02 15 d.

Gardino ekonomija 1782

Gardino ekonomijos 1782 m. žemėlapio fragmentas (Озеры, Гродненская область, Беларусь)

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,660,639 unikalūs lankytojai