2024-07-18 13:10:56
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· 1:10000
· 1:25000
· 1:5000
· KITI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1:25000
Tarpukario Lietuvos žemėlapių masteliu 1:25000 rinktinis lapas

Rinktiniame lape mėlynai pažymėti parengti ir išleisti žemėlapiai masteliu 1:25000. Mėlynai brūkšniuotai pažymėti žemėlapiai, išleisti pagal originalią topografinę nuotrauką. Mėlynai apvesti lapai išleisti pasinaudojus rekognoskavimą aeronuotrauka.

1:25 000 mastelio topografinės nuotraukos darbus Topografijos dalis pradėjo 1924 metais. Topografinė nuotrauka daryta lapuose, apribotuose trapeciniais rėmeliais, sutampančiais su lygiagretėmis ir dienovidiniais. Ilguma buvo skaičiuojama nuo Grinvičo. Rėmelių matmenys 10 minučių ilgumos ir 6 minučių platumos, kas atitinka 44,5 x 42,7 cm ties 55° lygiagrete.

Lapai numeruojami pradedant nuo šalies šiaurės arabiškais skaitmenimis, numeruojant eilėmis iš vakarų į rytus. Kiekvienas lapas įvardintas jo ribose esančios didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimu.

1:25 000 mastelio Lietuviškas topografinis žemėlapis sudarytas Gauso ir Kriugerio projekcijos 3° zonose. Ašiniais priimti dienovidiniai, kurių ilguma 21°, 24°, 27°. Ašinių dienovidinių ordinatės priimtos 500 km su priekyje prirašytu skaičiumi, atitinkančiu zonos numerį, abscisės skaičiuotos nuo ekvatoriaus. Žemėlapio lapuose kas 1 km įbrėžtos stačiakampių koordinačių linijos. Minutinio tinklo padalos pažymėtos už vidinio rėmelio. Užrėmyje įbrėžta gretimų žemėlapio lapų numeravimo schema.

Mokantis originalios topografinės nuotraukos sudarymo, 1925 metais buvo išleistas pirmasis, besiremiantis originalia topografine nuotrauka, 1:25 000 mastelio topografinis Varėnos artilerijos poligono žemėlapis (lapas 655 Varėnos art. poligonas). Viso M 1:25 000 originali topografinė nuotrauka buvo daryta 19 lapų (apimamas plotas apie 2151 km2). Lygiagrečiai su originalios topografinės nuotraukos sudarymu, buvo vykdomas rusiškų topografinių žemėlapių (dažniausiai  1:42 000 arba 1:21 000 mastelio) atnaujinimas lauko sąlygomis. Nuo 1935 metų pradėtas naudoti aerofotografavimas. Naudojant aeronuotrauką atnaujinti 5 žemėlapio lapai (379 Pernarava, 413 Čekiškė, 444 Vilkija, 523 Veiveriai, 473 Kaunas Š.).

Iki 1940 metų spėta išleisti 92 M 1:25000 žemėlapio lapai. Pirmieji 1925-26 metų žemėlapiai buvo vienspalviai, vėliau žemėlapis spausdintas trimis arba keturiomis spalvomis: originalios topografinės nuotraukos žemėlapyje miškai žalia, vandens plotai mėlyna, visas kitas turinys -juoda spalva, atnaujintuose (rekognoskuotuose) žemėlapio lapuose miškai žalia, vandens plotai mėlyna, reljefo elementai ruda, hidrografijos objektų kontūrai bei vietovardžiai juoda spalva. Originaliuose žemėlapių lapuose reljefas pavaizduotas horizontalėmis, kurių laiptas 4 m, pastorintos horizontalės kas 20 m, rekognoskuotuose lapuose –reljefo laiptas- 2 sieksniai (4,26 m).


M1:25 000 žemėlapių išdėstymo schema (paspaudus manipuliatoriumi, atsivers žemėlapis). Mėlyna spalva pažymėti išleisti M1:25 000 topografinio žemėlapio lapai, mėlyni užbrūkšniuoti lapai išleisti besiremiant originalia topografine nuotrauka, mėlynai apvesti lapai išleisti rekognoskuojant su aeronuotrauka.

Topografinio žemėlapio M1:25 000 lapų charakteristikos

Topografinio žemėlapio masteliu 1:25000 lapų charakteristikos (aktyvi nuoroda).

M1:25000 topografinis žemėlapis 473 Kaunas Šiaurė
M1:25000 topografinis žemėlapis 473 Kaunas Šiaurė. 1928 metų laida. Braižė vyr.ltn. A.Kučinskas.
M1:25000 topografinis žemėlapis 577 Jieznas P.
M1:25000 topografinis žemėlapis 577 Jieznas Pietūs. 1935 metų laida. Braižė mjr.Krištapavičius
M1:25000 topografinis žemėlapis 473 Kaunas Šiaurė. 1939 metų laida
M1:25000 topografinis žemėlapis 473 Kaunas Šiaurė. 1939 metų laida. Braižė jaun.leit. Jančiauskas.
Karo topografijos skyriaus 1940 metų topografiniai žemėlapiai masteliu 1:25000 Pabradės poligonui.

1940-aisiais metais SSSR galutinai okupavus Lietuvą, visą Lietuvos teritorijos geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą perėmė SSSR kariuomenė. Publikacijos *(žiūr.Literatūra) nurodo, jog perimta medžiaga buvo išvežta į sovietų Rusiją. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, minėtos medžiagos paieška nedavė teigiamų rezultatų- iš SSSR ginkluotųjų pajėgų buvo gautas atsakymas, jog Lietuvos žemėlapių, sudarytų 1920-1940 metais leidybiniai originalai panaudoti sudarant 1942-1944 metų topografinius žemėlapius, o vėliau, kaip neturintys praktinio panaudojimo, sunaikinti.

Karo topografijos skyriaus veikla 1940-41 metais (okupaciniu laikotarpiu) dalinai nušviesta A.A.Gliožaičio publikacijoje „Lietuvos kariuomenės geodezijos, topografijos ir kartografijos darbų, atliktų 1920-1940, apžvalga“ (Karo archyvas XIV T.). Deja, dėl informacijos apie Karo topografijos skyriaus paskutiniųjų metų darbą stokos, daugumoje publikacijų neužsimenama apie 1940 metų Karo topografijos skyriaus išleistus 6 žemėlapius masteliu 1:25000, apimančius Pabradės karinį poligoną. Minėti šeši žemėlapiai išleisti carinės Rusijos pusės varsto colyje (1:21000) žemėlapių lapų suskaldymo rėmuose. Karo topografijos skyriaus išleisti Pabradės poligoną apimantys 1:25000 mastelio žemėlapiai XI-19-J, XI-20-A, XI-20-D, XI-20-E, XI-20-G, XII-20-A išleisti 1940 metais carinės Rusijos imperijos pusės varsto colyje (1:21000) žemėlapių pagrindu. Nors nėra žinoma išlikusių analogiškų pusės varsto colyje (1:21000) carinės Rusijos imperijos žemėlapių, tačiau J.Deksnio archyve surasta kartograma, atspindinti tarpukario Lietuvos bibliotekų ir asmeniniuose fonduose (tikėtina, jog ir valstybinių institucijų) esančius 1:21000-1:25000 žemėlapius, leidžia daryti prielaidą, jog šie pusės varsto colyje (1:21000) žemėlapiai buvo prieinami to meto topografams. Iš kitos pusės tikėtina, jog buvo naudojami vokiški 1:25000 mastelio carinės Rusijos pusės varsto colyje žemėlapių perleidiniai (serija „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets (1:25000), 1914-1917“). XI-20-*, XII-20-* kvadratų žemėlapiai (Karte der 10 Armee) buvo perleisti pagal vieno varsto colyje (1:42000) mastelio carinės Rusijos imperijos žemėlapius (pasitaiko ir šiek tiek atnaujintų žemėlapio lapų). Įdomu, jog Karo topografijos skyriaus 1940 žemėlapiuose XI-19-J, XI-20-A, XI-20-D, XI-20-E, XI-20-G, XII-20-A turinys neatnaujintas pagal naujausią galimai prieinamą kartografinę medžiagą (pvz. WIG 1:100000 ar 1:25000 žemėlapius ar net RKKA žemėlapius). Galimos prielaidos: Karo topografijos skyrius neturėjo kitų valstybių naujausios kartografinės medžiagos (tame tarpe ir RKKA), nebuvo laiko (galbūt ir tikslo) atnaujinti turimų žemėlapių turinį, todėl apsiribota įbrėžiant tik Pabradės poligono ribas ir valstybės sieną, sulietuvinant gyvenamųjų vietovių, hidrografijos pavadinimus.

Pabradės Poligonas

Bendras Karo topografijos skyriaus 1940 m. išleistų 6 žemėlapių Pabradės poligonui vaizdas (Originalų savininkas Herderio institutas, Vokietija)

Kaip minima kol kas vienintelėje publikacijoje (kažkada žiūrėti- „Karo archyvas T.XXIV), aprašančioje ir karo topografijos skyriaus 1940 metų topografinius žemėlapius Pabradės poligonui (R.Girkus, V.Lukoševičius „Neskelbti tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai“ Geodezija ir kartografija 2008 (3)), šių šešių žemėlapių turinys faktiškai nesiskiria nuo carinės Rusijos imperijos pusės varsto colyje (1:21000) žemėlapių, tiek, kad sulietuvinti gyvenviečių, ežerų, upių pavadinimai (rašmenys lietuviški), įbrėžta Pabradės poligono riba, valstybinės siena tarp Lietuvos ir SSSR. Savo ruožtu galime (maps4u.lt) pridėti, jog Karo topografijos skyriaus parengti 6 Pabradės poligono žemėlapiai savo turiniu beveik nesiskiria nuo atitinkamų serijos „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets (1:25000)" žemėlapių, vietovardžių pavadinimai ne visi sulietuvinti, trūkstamų (ar topografams nežinomų) vietovardžių pavadinimai praleisti. Ilguma žemėlapiuose skaičiuojama nuo Pulkovo, sukščiai išreikšti sieksniais.

Žemėlapių užrėmyje nurodyta, jog tai 1940 metų Karo topografijos skyriaus leidinys. XI-20-E, XII-20-A žemėlapiuose be Pabradės poligono ribos ta pačia mėlyna spalva (ištisine linija) įbrėžta Lietuvos valstybinės sienos (tarp Lietuvos ir SSSR) linija, atitinkanti 1939 spalio - 1940 birželio mėn. sienos padėtį tarp Lietuvos ir SSSR. Tikėtina, jog 1:25000 mastelio žemėlapio lapai, apimantys Pabradės poligoną išleisti iki 1940 birželio. Visuose žemėlapiuose įžrėžtas kilometrinis tinklas, kurio numeravimas atitinka lietuviškųjų 1:25000 mastelio žemėlapių numeravimui. Kodėl žemėlapio suskaldymas lapais ne priimtoje Lietuviškoje sistemoje (žiūr. rinktinį žemėlapių masteliu 1:25000 lapą), tačiau carinės Rusijos sistemoje – galima daryti tik prielaidas. Viena iš jų būtų, jog Pabradės poligonas buvo sąlyginai arti tuometinės Lietuvos- SSSR sienos, todėl buvo pasinaudota (arba darbai atliekami lygiagrečiai) ir sienos aprašymo 1:25000 mastelio žemėlapiais. Kita prielaida, jog Karo topografijos skyriaus darbą 1940 metrais jau įtakojo SSSR ginkluotųjų pajėgų, dislokuotų Lietuvoje, vadovybė - žemėlapių, atitinkančių Lietuviškąjį suskaldymą buvo neleista išleisti arba žemėlapiai pagal Lietuvišką nomenklatūrą būtų buvę nepriimtini Rusijos pusei aprašant sieną.

rinktinis 1:25000 mastelio žemėlapių lapas

Karo topografijos skyriaus 1940 metais išleisti šeši Pabradės karinio poligono 1:25000 mastelio topografiniai žemėlapiai carinės Rusijos pusės varsto colyje (1:21000) žemėlapių suskaldymo rėmuose paminėti ir vokiečių Antrojo Pasaulinio karo metų apžvalginiame leidinyje „Plancheft...“, rinktinis lapas- „Sonderausgabe Litauen 1:25000 (Ballenbezeichnung Esu (Elt 25)“.

Sonderausgabe Litauen 1:25000

Besidomintiems kartografija (ir kartografijos istorija) turintiems daugiau laiko vilniečiams galima būtų patyrinėti Lietuvos valstybiniame archyve (fondas 929, aplankas 10) esančią Karo topografijos skyriaus archyvinę medžiagą. Gal paaiškėtų daugiau detalių apie karo topografijos skyriaus 1940 metais išleistus šešis Pabradės karinio poligono žemėlapius masteliu 1:25000. (Nors „kartografijos istorijos Mohikanai“ savo publikacijose neminėjo ten suradę detalesnės informacijos apie karo topografijos skyriaus 1940 metų Pabradės poligono 1:25000 mastelio žemėlapius. Ir vis tik :))

*Literatūra:

A.A.Gliožaitis „Lietuvos kariuomenės geodezijos, topografijos ir kartografijos darbų, atliktų 1920-1940, apžvalga“. Karo archyvas XIV T.

R.Girkus, V.Lukoševičius „Neskelbti tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai“ Geodezija ir kartografija 2008 (3).

J.Deksnys „Lietuvos topografinių žemėlapių rinkinys“ AGI 1985.

http://www.maps4u.lt © 2009-2011

Karo topografijos skyriaus 1940 metais išleistas Pabradės poligono topografinis žemėlapis XI-20-E
Karo topografijos skyriaus 1940 metais išleistas Pabradės poligono topografinis žemėlapis masteliu 1:25000 XI-20-E (Vienas iš šešių žemėlapių Pabradės poligonui).
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.04 sekundes 7,690,850 unikalūs lankytojai